Základní škola a Mateřská škola, Nahořany, okres Náchod

549 07 Nahořany 63

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělání

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Nahořany, okres Náchod, rozhodla svou ředitelkou Mgr. Magdou Michalovou podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění následovně

 

Na základě žádosti podané prostřednictvím zákonných zástupců dne 5. dubna 2018  se uchazeči, kterým bylo přiděleno registrační číslo

1801

1802

1803

1804

1805

1806

1808

přijímají

od školního roku 2018/2019  k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, Nahořany, okres Náchod.

 

V Nahořanech dne 30. 4. 2018

Zveřejněno: 30. 4, 2018

                                                                                     Mgr. Magda Michalová,

                                                                                    ředitelka školy


                                                     

2018/2019 

  

Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ Nahořany
pto školní rok 2018/2019
se koná ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 13.00 do 17.00 hodin.

Povinná školní docházka ve školním roce 2018/2019 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2012.

Lze zapsat i děti, které se narodily v období od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012. Podmínkou je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013. V těchto případech je podmínkou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

 Zápis se týká i těch dětí, u kterých bude žádáno o odklad povinné školní docházky.

O odklad o jeden školní rok musí požádat zákonný zástupce dítěte v období od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K žádosti musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odkladu rozhoduje ředitelka školy. Začátek povinné školní docházky je možné odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 K zápisu se opětovně dostaví zákonný zástupce dítěte, kterému byl při minulém zápisu povolen odklad povinné školní docházky.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte, zapisované dítě se osobně nemusí  zápisu účastnit

 U zápisu rodiče předloží platný občanský průkaz a rodný list dítěte. Rodiče při zápisu vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně žádost o odklad povinné školní docházky s výše uvedenými dvěma přílohami. Pokud příslušná doporučení dosud nemají, dodají je co nejdříve.

Při zápisu obdrží zákonný zástupce uchazeče (dítěte) registrační číslo, pod kterým bude uchazeč uveden v seznamu přijatých dětí. Seznam bude vytvořen na základě vyhodnocení souboru kritérií stanovených ředitelkou školy pro přijímání žáků do ZŠ Nahořany a zveřejněn na nástěnce u vchodových dveří do budovy školy i na webových stránkách školy http://zakladniskola.info/nahorany/.cz a to 30. dubna 2018.

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí či nepřijetí žáka na základě ustanovení § 36 a § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci žáků překročí kapacitu maximálního počtu žáků základní školy nebo kapacitu třídy (dle hygienických norem).

Pro školní rok 2018/2019 bude přijato maximálně 9 žáků.

 
Kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku ZŠ pro školní rok 2018/2019
 

1) Do 1. ročníku Základní školy Nahořany jsou přednostně přijímáni žáci, kteří mají trvalé bydliště v Nahořanech a jejich spádových obcích.                                                                                            4 body

 2) Žáci, jejichž sourozenec již navštěvuje nebo navštěvoval ZŠ nebo MŠ Nahořany.                                                      3 body

3) Dítě s odkladem nástupu školní docházky z roku 2017 na naší škole.                                                                                     2 body

4) Dítě s jiným trvalým bydlištěm, jehož zákonní zástupci projevili předchozí zájem o školu – osobní návštěva školy apod.                                                                                                                                               1 bod

5) Individuální sociální či zdravotní situace        dítěte.                                                                                                                                                                                             1 bod

     
 
 
 
Stanovení pořadí:

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje na základě získaných bodů dle splněných kritérií. Při rovnosti bodů rozhodne v rámci daného kritéria o přijetí dětí k doplnění do stanoveného limitu kapacity školy nebo třídy los. Na průběh losování bude dohlížet zástupce Školské rady a ředitelka školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Do spisu mohou zákonní zástupce během správního řízení kdykoliv nahlížet. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání                                              

Rozhodnutí o přijetí dítěte je oznámeno dnem zveřejnění. Právní moci nabývá uplynutím lhůty k odvolání (15 dnů) navazující na den vyvěšení. (Příklad: 12. 4. 2017 je zveřejněn seznam přijatých dětí a tímto dnem je rozhodnutí oznámeno. Na to navazuje lhůta k odvolání se v délce 15 dnů, a tedy posledním 15. den lhůty pro odvolání je 27. 4. 2017.) Rozhodnutí o přijetí nabývá právní moci 28. 4. 2017).

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě. Při nepřijetí žáka zasílá ředitelka školy rodičům rozhodnutí o nepřijetí žáka dopisem s doručenkou, aby pro případ odvolání mohly být kontrolovány zákonné lhůty. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte se oznamuje doručením do vlastních rukou. Pak běží 15 dnů lhůta o odvolání ode dne faktického prokazatelného převzetí rozhodnutí (proti podpisu). Po uplynutí lhůty pro odvolání rozhodnutí dalším dnem nabývá právní moci.

V obou případech může rozhodnutí nabýt právní moci už v době běhu odvolací lhůty tím, že se všichni účastníci řízení práva na odvolání prokazatelně vzdali.

Každý zápis v naší základní škole probíhá v učebnách naší ZŠ, Toto prostředí již děti znají z předchozích společných setkání „předškoláků“ a ze společných akcí dětí z MŠ s žáky ZŠ. V průběhu zápisu se také setkají s pedagogickými pracovníky. Během zápisu se snažíme, aby se budoucí žáci cítili dobře a ve škole se jim zalíbilo. Na budoucí prvňáčky čeká mnoho pestrých úkolů. Po splnění všech úkolů následuje malá odměna, na jejíž výrobě se podíleli starší děti i pedagogové školy. Během zápisu jsou zpřístupněny všechny prostory školy k „prozkoumání“, aby se děti i rodiče mohli seznámit se školním prostředím, vybavením tříd a učebny PC

Budeme se velmi těšit na setkání s Vámi a děkujeme, že jste si vybrali právě naši školu.