Provozní řád školní družiny

Dokumenty ke stažení:
I.   ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 

1.      Ředitelka školy vydává na základě ustanovení §7 zákona č.258/2000, o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, provozní řád školní družiny, která je součástí organizace Základní škola a Mateřská škola, Nahořany, okres Náchod jako součást jejího organizačního řádu.

 

2.      Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na prostorové podmínky, vybavení, provoz,, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové výchovy a  pitného režimu.

 

3.      Provozní řád je v souladu zejména s následujícími právními předpisy:

-        zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

-        zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon )

-        nařízení vlády č.178/2001Sb, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

-        vyhláška č.108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení,

-        vyhláška č. 106/2001 Sb.o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

-        vyhláška č. 107/2001 Sb.  o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

-        vyhláška č. 137/1998 Sb.  o obecných technických požadavcích na výstavbu

-        vyhláška 74/2005 o zájmovém vzdělávání

 
 
 
 
II: ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ
 
Školní družina je součástí příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola,
Nahořany, okres Náchod
 

telefon: 491 474 115

             739 471 700
 

e-mail: zs.nahorany@tiscali.cz

web: www.zakladniskola.info/nahorany/.cz

 
 
               
 

Sídlo:                          Nahořany č. p. 63,  PSČ 549 07

 

Identifikační číslo:    70990824

                       

Identifikátor školy:   650047338

 

Předmět činnosti:      Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň

mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika.  Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

 
 
Kapacita:                   27 žáků
 
Počet oddělení           1

                                                                      

 
Prostorové podmínky

ŠD nemá svoji samostatnou místnost. Ke své činnosti využívá především třídy ZŠ po vyučování.

Dále má k dispozici malou relaxační místnost ve 2. patře s možností využití televizoru, videa a DVD. Zde také mají uschovány hry a stavebnice.

Dále mohou využívat učebnu PC a především školní zahradu s herními prvky a obecní hřiště a okolní přírodu.

 
III. ORGANIZACE ČINNOSTÍ
 

Provoz školní družiny je denně ráno od 6.30 do 7.45 hodin

                                                  Odpoledne od 11.45 do 14.00 hodin
 

Žáky po skončení vyučování v 11.40 odvádí poslední vyučující do šatny, kde si je přejímá vychovatelka ŠD.

Žáky končící 5. hodinu předává poslední vyučující vychovatelce ŠD po obědě žáků.

 

Žáci se ráno scházejí v relaxační místnosti ve 2. patře (od 6.30 do 7.15).

V 7.15 přecházejí žáci s vychovatelkou do I. třídy ZŠ.

 

V odpoledních hodinách využívá ŠD maximálně pobyt venku (pokud to počasí dovolí). Jinak používá prostory ZŠ.

 

ŠD realizuje výchovně vzdělávací  činnost  mimo vyučování zejména podle svého vzdělávacího plánu, který je v souladu se ŠVP „Naše škola“ a s tematickým plánem školy.

formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na
vyučování.
 
 

- Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno

pro žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klid na relaxačních

podložkách, klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslech hudby, či mluveného slova, četba apod.

 

- Rekreační, sportovní a pohybové činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich aktivní odpočinek s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.

Ráno zařazujeme od 7.30 do 7.45 ranní rozcvičky.
 

- Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci

možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o

řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.

Činnost může být organizována v zájmovém útvaru, který vede vychovatelka ŠD či jiný pedagog nebo rodič.

 

- Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních

povinností, není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání domácích úkolů

(pouze se souhlasem rodičů). Vychovatelka však žákům úkoly neopravuje. Dále jde o zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů, ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech.

 

Školní družina může zařazovat i další činnosti jako jsou např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce apod., které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu, mohou se jich zúčastnit i žáci, kteří nejsou zapsáni v ŠD. Tyto činnosti mohou být poskytovány za úplatu a se souhlasem zákonných zástupců žáka.

 
 
IV. PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ
 

1. Žák je přihlášen zápisním lístkem vyplněným zákonným zástupcem žáka.

 

2. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.

 

3. Za docházku do ŠD se platí úplata, výši úplaty stanovuje ředitelka školy před zahájením nového školního roku.

 

4. Úplata za ŠD je splatná předem, platí se společně s výběrem stravného vedoucí ŠJ.

 

5. Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vedoucí ŠJ o tom uvědomí ředitelku školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze ŠD.

 

6. Po projednání se zřizovatelem se činnost ŠD v době všech prázdnin a jiného volna přerušuje. Výše úplaty zůstává stejná. (Mimo letních prázdnin)

 

7. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny. Tyto údaje jsou

zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družiny, odchylky od

docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je

uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. Předem známou

nepřítomnost žáka v družině může zákonný zástupce oznámit i ústně.

 
8. V docházkovém sešitě  je zaznamenáván příchod žáka do ŠD, odchod jen pokud se údaj
liší od zápisního lístku a písemných omluvenek.
 
V. BOZP
 

Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu. Pokud ŠD pro svoji činnost využívají odborné učebny (např. učebnu PC), řídí se příslušným řádem pro tuto učebnu.

Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v přehledu výchovné práce.

 

Za zdraví a bezpečnost žáků ve ŠD odpovídá vychovatelka.

 
 
VI. CHOVÁNÍ ŽÁKŮ
 

1. Žák bez vědomí vychovatelky školní družinu neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

 

2. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

 

3. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem školní družiny pro žáky, který je vyvěšen na nástěnce ŠD.

 

4. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, t.j.  udělování napomenutí,  důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení.

 

5. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím

Ředitelky školy z družiny vyloučen. Ředitelka  může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeń a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů. U ŠD základních škol zřizovaných obcí nemá tento akt povahu správního řízení (ředitel nevydává rozhodnutí, není možnost odvolání rodičů).

 
VII. DOKUMENTACE
 
V družin_ se vede tato dokumentace:

a) zápisové lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce,

b) přehled výchovně vzdělávací práce,
c) celoroční plán činnosti.
d) výchovně vzdělávací program pro ŠD
 
 
V Nahořanech 30. srpna 2012                                    

                                                                                              Mgr. Magda Michalová,

                                                                                                  ředitelka školy