Zápis do Mateřské školy Nahořany 2018

 

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Nahořany, okres Náchod, rozhodla svojí ředitelkou Mgr. Magdou Michalovou podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a a podle stanovených kritérií pro přijímání žáků, že děti, vedené pod registračními čísly

1801

1802

1803

1804

1805

1806

 

se od školního roku 2018/2019 přijímají k předškolnímu vzdělání v Základní škole a Mateřské škole, Nahořany, okres Náchod.

 

Děti jsou přijímány na zkušební dobu 4 týdnů.

 

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke krajskému úřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky ZŠ a MŠ, Nahořany, okres Náchod

 

V Nahořanech 22. 5. 2018

                                                                                              Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy