Školní řád mateřské školy

Kompletní dokument ke stažení kliknutím zde:

I. Úvodní ustanovení

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např. zákonem č.258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů.

Cílem předškolního vzdělávání je podporovat všestranný rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Naším cílem je vytvářet základní předpoklady pro další vzdělávání a vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání.

 Zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy, Nahořany, okres Náchod je Obec Nahořany
  
II. Přijímání dětí do mateřské školy

1. K docházce do MŠ lze dítě přihlásit v době vyhlášeného zápisu, v případě nenaplněné kapacity lze dítě přijmout po dohodě s ředitelkou školy i během školního roku

2. Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let věku na základě vyřízení písemné žádosti zákonného zástupce.. Děti mladší tří let budou přijaty po dohodě s ředitelkou školy a to na zkušební dobu 4 týdnů.

 Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pokud zájem rodičů bude vyšší než je možná kapacita MŠ (20 dětí)
 
Základní podmínky
 
  1. Podání žádosti o přijetí ve stanoveném termínu
  2. Děti předškolního věku
  3. Trvalé bydliště v Nahořanech a spádových obcích
 Dále jsou děti přijímány dle věku (přednost mají starší děti před mladšími)
 3. Ředitelka stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. Termín je obvykle stanoven na první týden v květu
 4. O přijetí dítěte rozhoduje  ředitelka školy.
 5. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 6. Přednostně jsou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.
 7. Rodiče při zápisu po podání žádosti, obdrží evidenční list dítěte. Tiskopis vrátí v co nejkratším termínu řádně vyplněný k rukám ředitelky školy. Na evidenčním listě je povinen zákonný zástupce doložit vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte, a zda je řádně splněno očkování dle očkovacího kalendáře. Nejdéle do 30 dnů po podání žádosti obdrží zákonný zástupce rozhodnutí ředitelky školy o přijetí dítěte, o nepřijetí bude rozhodnuto ve správním řízení.
 8. Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně. Zvláště pak v období adaptace na nové prostředí.

V případě, že dítě bez řádné omluvy nenavštěvuje mateřskou školu déle jak 2 týdny, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte do  mateřské školy. 

 III. Obsah předškolního vzdělávání
  1. Mateřská škola je druhem školy, předškolní vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci s odborným vzděláním. 
  1. Vyučovacím jazykem je jazyk český. 
  1. Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále ŠVP PV), který je zpracován podle podmínek školy a v souladu se státním Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. 
  1. ŠVP PV vydává ředitelka školy a je zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy. Do ŠVP PV může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Třída pracuje podle vlastního třídního programu, který vychází ze školního programu. Rodiče mohou na vyžádání ve třídě do třídního programu nahlížet. 
  1. Ve škole vzděláváme všechny děti ve všech oblastech výchovy: tělesné, pracovní, estetické (hudební, výtvarné), rozumové (poznávací, jazykové, matematické, finanční gramotnosti) a mravní, přiměřeně jejich věku, vývoji a schopnostem.

Děti, které od nás odcházejí z důvodu nástupu do povinné školní docházky, jsou na vstup do základní školy po všech stránkách připraveny. Pokud dítě není na vstup do ZŠ z jakýchkoliv důvodů připraveno, učitelky doporučí pro dítě odklad školní docházky. Působíme na děti také v oblasti preventivní výchovy (prevence negativních jevů) a enviromentální výchovy. 

  1. Pobyty dětí venku se realizují podle počasí většinou na školní zahradě, v okolí MŠ (vycházky v okolí, hřiště a sportovní plochy v okolí) nebo v menší míře i tematickými návštěvami vzdálenějších míst města (parky, výstavy, apod.).
  2. Škola organizuje podle zájmu rodičů i jiné aktivity (výuka anglického jazyka, předplavecký výcvik, keramický kroužek). Tyto aktivity nejsou pro děti povinné, o jejich účasti rozhodují rodiče. 
  
IV. Provoz mateřské školy
 1. Provoz mateřské školy je celodenní od pondělí do pátku od 7.00 hodin do 15.30 hodin, Rodiče jsou povinni si dítě vyzvednout tak, aby škola mohla být v 15.30 hod. uzamčena.
 2. Rodiče při příchodu předají osobně dítě učitelce nejdříve v 7.00 hodin. Provozní pracovnice nejsou zodpovědné za převzetí dítěte. Rodiče mohou děti přivádět do 8.00 hodin, výjimečně lze po předchozí domluvě s učitelkou stanovit i pozdější příchod, ale jen pokud tím rodič nenaruší výchovně vzdělávací proces třídy.
 3. Děti je možno vyzvednout po odpolední svačině od 14.00 hodin, dále pak podle potřeby rodičů. Odchylku od domluvené pravidelné docházky dítěte dle přihlášky je rodič vždy povinen oznámit učitelce na třídě.
4. Odchod dětí z mateřské školy v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být výslovně uveden v Evidenčním listě pro dítě v mateřské škole (jméno a příjmení konkrétní osoby, respektive vztah k dítěti - teta, babička aj.). Pouze v ojedinělých případech lze vydat dítě na základě předaného lístku zákonným zástupcem, kde je uvedeno datum, jméno a datum narození osoby vyzvedávající dítě, podpis zákonného zástupce. Nezletilým osobám (např. sourozencům) bude dítě předáno pouze na základě písemného souhlasu rodičů - tiskopis "Pověření" 

5. Zákonní zástupci po vyzvednutí dítěte opustí neprodleně areál školy.

 6. Protože jsme společné zařízení ZŠ a MŠ, provoz mateřské školy bývá v době školních prázdnin a volna stanovených ředitelkou školy z provozních důvodů přerušen.  O přerušení provozu školy jsou zákonní zástupci dítěte informováni. 

7. Nepřítomnost dítěte musí zákonný zástupce, pokud je známa - předem, pokud není známa - neprodleně, včas nahlásit a omluvit dítě. Zákonný zástupce musí též předem nahlásit příchod či odchod z mateřské školy v jinou, než obvyklou dobu. 

8. Při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem z MŠ do konce stanovené provozní doby zůstává žák s učitelkou v MŠ. Pokud se nepodaří kontaktovat nikoho z rodiny, telefonicky informuje o této skutečnosti obecní úřad na tel. číslo 491 474 102, který podle zákona zajistí neodkladnou péči. 

V. Zdravotní péče a bezpečnost dětí v mateřské škole
1. Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. 

2. Při prvním vstupu do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim tzn. že se zákonní zástupci mohou s ředitelkou a tř. učitelkami dohodnout na nejvhodnějším postupu. 

3. Do mateřské školy mohou zákonní zástupci přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení - to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu a i na učitelky.

V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky, jako jsou kapky proti kašli, dávkovací spray do nosu proti rýmě apod.

Při předání dítěte učitelce sdělí zákonný zástupce pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo předešlý den či noc.

Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy!

Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí zákonní zástupci ihned ředitelce školy popř. učitelce (neštovice, žloutenka, mononukleóza aj.). 

4. Při náhlém onemocnění dítěte v mateřské škole jsou zákonní zástupci telefonicky informováni o daném stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve z mateřské školy vyzvednout. 

5. V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření (rtg. aj.). Zákonní zástupci jsou vyrozuměni bezodkladně.

Všechna poranění dětí, zaměstnanců a zvláštní události související s pobytem v MŠ je povinnost každého neprodleně hlásit ředitelce školy.

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.

Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.

Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu. 

6. Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz). Pokud to podmínky nedovolují (inverze) ven s dětmi nevycházejí. 

7. V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření (budova i přilehlé prostory školní zahrady) a to v souvislosti se zákonem č.379/2005 Sb. 

8. Osobní věci dětí zákonný zástupce přinese označené (pyžamo, bačkory, tepl. soupravu pro pobyt venku, tepláky či zástěrku pro pobyt ve třídě, hygienické potřeby dle požadavku učitelek). Doporučujeme věci podepsat, zvláště u nejmladších dětí. Předejdete tak záměně osobních věcí. Každé dítě musí mít jiné oblečení do třídy a jiné pro pobyt venku. Oblečení je uloženo v šatně v přihrádkách označených značkou dítěte. Doporučujeme dát menším dětem do přihrádky i náhradní spodní prádlo. Po obědě si děti čistí zuby, proto musí mít svůj kartáček na zuby, který je potřeba po půl roce vyměnit za nový. Každý pátek si rodiče odnesou domů pyžama na vyprání spolu s ostatním oblečením ze šatny. Mateřská škola zajišťuje výměnu lůžkovin 1x za 3 týdny, výměnu dětských ručníků týdně, dle potřeby i častěji. Každé dítě má svůj kelímek a hřeben označený značkou.

 
VI. Úplata za předškolní vzdělávání
1. Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci úplatu.
Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bez zdravotního postižení bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců.
V případě přijetí dítěte bez zdravotního postižení do posledního ročníku mateřské školy (např. nové přijetí v průběhu školního roku, z důvodu přestěhování dítěte), sdělí zákonný zástupce dítěte ředitelce mateřské školy formou českého prohlášení, zda a po jak dlouhou dobu již bylo využito bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy.
Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se zdravotním postižením se poskytuje dítěti bezúplatně, a to bez časového omezení.
 

2. Výši úplaty stanovuje ředitelka školy na základě zákona č.561/2004 Sb. o předškolním,       základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. Vnitřní předpis, kterým ředitelka školy stanovuje výši úplaty je zveřejněn na místě určeném pro informace rodičům a rovněž je k nahlédnutí v ředitelně školy. Aktuální výši úplaty stanoví ředitelka školy na daný školní rok a je sdělena zákonným zástupcům při vstupu na informační tabuli nejpozději do 30.června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí stanovenou výši úplaty ředitelka školy zákonnému zástupci při přijetí dítěte. Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí po celý školní rok od 1.9. do

31. 8.
 3. Úplata se platí společně se stravným vždy po 15. dni v měsíci předem na další kalendářní měsíc
 4. Zákonní zástupci mohou písemně požádat o osvobození či snížení úplaty. O osvobození či snížení úplaty rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy. Písemná žádost se podává ředitelce školy předem a musí obsahovat:

- komu je adresována, datum žádosti, druh žádosti (osvobození nebo snížení)

- jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště dítěte

- doložení odůvodnění (např. potvrzení odboru státní sociální podpory)

- jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště zákonného zástupce, telefonní kontakt, podpis žadatele

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce, který:

a) pobírá sociální příplatek a tuto skutečnost prokáže

b) pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže

 5. Úplata  se  poměrně sníží v případě, je-li provoz mateřské školy přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů pro kalendářní měsíc.
 6. Zákonný zástupce musí dodržovat termín placení úplaty i v případě nepřítomnosti svého dítěte v mateřské škole. Opakované neplacení úplaty v termínu či nedodržení termínu úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy. 
 
VII. Stravování
1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. Po této dohodě si rodič přihlásí stravu u vedoucí školní jídelny 

2. Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy, musí být předem přihlášeno ke stravování - nejpozději do 14.30 hodin předchozího dne před nástupem. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato. Stejný postup je při jakékoliv následující nepřítomnosti. Odhlaste dítěti stravu nejpozději do 14.30 hodin předchozího dne (24 hodin předem). Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti (nejčastěji nemoci) nelze včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít a to v době od 11.15 do 12.30 hodin do školní jídelny. Nutností jsou vlastní přepravní nádoby. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, pak musí rodič stravu odhlásit. Pokud rodiče své dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinni stravu zaplatit. Přihlášky a odhlášky provádějte ústně nebo telefonicky do mateřské školy na telefon 491 474 115. 

3. Zákonný zástupce uhradí stravu společně se školným v hotovosti vedoucí školní jídelny a to vždy po 15. dni do konce daného kalendářního měsíce a to zálohově na další kalendářní měsíc. Veškeré informace poskytne vedoucí Školní jídelny … 

4. Opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu může být také důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy. 

VIII. Další práva a povinnosti zákonných zástupců

1. Zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí. Zákonní zástupci jsou průběžně a podle potřeby informováni na třídních schůzkách nebo na informační nástěnce školy. Kontakt zákonných zástupců s učitelkami je umožněn denně při předávání dětí, s ředitelkou školy kdykoliv po předchozí domluvě. 

2. Zákonní zástupci mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech, které se týkají vzdělávání dětí.

3. Zákonní zástupci mají právo vyjadřovat se k podstatným záležitostem týkajících se vzdělávání svých dětí. 

4. Zákonní zástupci jsou povinni oznamovat škole údaje do školní matriky (evidence dětí), která obsahuje: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovnu dítěte, dále jméno a příjmení, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonní spojení zákonného zástupce dítěte. S tím souvisí i povinnost oznámit v průběhu celé docházky dítěte do mateřské školy každou změnu, týkající se dítěte či zákonného zástupce (např. změna adresy, příjmení, svěření dítěte do péče, telefonní kontakt). 

5. Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 

6. Zákonní zástupci jsou povinni na vyzvání ředitelky školy osobně se zúčastnit při projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. 

7. Přivítáme jakýkoliv způsob spolupráce se zákonnými zástupci, nápady, návrhy, připomínky i kritiku. 

8. Pokud bude zákonný zástupce porušovat Školní řád závažným způsobem např. opakovaně narušovat provoz mateřské školy, může ředitelka ukončit docházku dítěte do mateřské školy. 

IX. Dítě má právo:

- aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu,

lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo

psychicky zranit) 

- být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu,

právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny) 

- na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů,

pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi

kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i

projevovat lásku…). 

- být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji

identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby

respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny

své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí…) 

- být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat

rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem

 

                                                                              Mgr. Magda Michalová,

                                                                                  ředitelka školy