Školní vzdělávací program

Kompletní dokument ke stažení kliknutím zde:

1.a/ Charakteristika školy
 

Naše mateřská škola byla nově přistavěna k budově základní školy v letech 1991-1992. Ve školním roce 1992-1993 byla otevřena jako samostatné zařízení Mateřská škola Nahořany. V roce 1994 došlo ke sloučení MŠ a ZŠ pod jedno ředitelství a tím vzniklo společné zařízení Základní škola a Mateřská škola Nahořany. Od 1. 1. 2003 jsme příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Obec Nahořany.

 

Jsme jednotřídní mateřská škola s kapacitou 20 dětí ve věku od 3 do 7 let. Dříve k nám dojížděly děti i z okolních obcí. Dnes ale kapacitu plně obsadí místní děti a z důvodu naplnění kapacity nemůžeme vyhovět všem žádostem o přijetí.

 

Školka se nachází ve 2. patře školní budovy. Dětem jsou k dispozici 2 velké herny a malá místnost školní družiny. Třídy jsou vybaveny dostatkem moderních hraček, věcmi a materiály pro tvořivou práci dětí. Hračky jsou dětem lehce přístupné a jsou uspořádány v hracích koutcích. Zde si mohou děti vybrat z nabízených činností podle svých spontánních potřeb. Společně naplňujeme cíle našeho školního vzdělávacího programu, CO JE TO SVĚT.

 

Celodenní stravu zajišťuje školní kuchyně, která se i s jídelnou nachází v přízemí budovy.

 

Každý den procházíme základní školou, a tak mají děti možnost seznamovat se s jejím prostředím. Pro seznamování dětí s prací na počítači využíváme i počítačovou učebnu ZŠ a interaktivní tabule ve školních třídách.

 

Naše škola spolupracovala s firmou Kimberly-Clark Jaroměř. Podle potřeby firmy navštěvovaly naši školu děti z Anglie. I když jejich docházka nebyla pravidelná, byl to pro nás dobrý důvod zařadit základy anglického jazyka do školního vzdělávacího programu již v mateřské škole. I když došlo k přerušení této spolupráce, ve výuce angličtiny pokračujeme.

Paní učitelka má 1 hodinu týdně angličtiny pro předškoláky a některé pokyny v angličtině používá pro všechny děti. Na angličtinu v MŠ navazuje výuka v 1. ročníku ZŠ.

 

Protože jsme škola vesnická, máme mnoho možností přímo pozorovat změny v přírodě a snažit se jim porozumět, uvědomovat si, že jsme její součástí a proto si ji musíme chránit.

Naše škola je obklopena modernizovanou školní zahradou s dřevěnými průlezkami, hřištěm a pískovištěm. Také v ní máme květinové záhony, nově vysázené stromky a keře a společně s dětmi ze základní školy budujeme malé jezírko. Za příznivého počasí zde děti mohou zvyšovat svoji pohybovou zdatnost, pomáhat s péčí o rostliny nebo si hrát s hračkami dle jejich přání. 

 

Při vycházkách se děti seznamují s nejbližším okolím svého domova. Při pohybových aktivitách využíváme i obecní hřiště s hracími prvky.

 
1.b/ Charakteristika třídy

 V letošním školním roce navštěvuje naši MŠ 20 dětí ve věku od 3 do 7 let. Pět dětí bylo přijato k  2.září ostatní děti MŠ navštěvovaly již v loňském školním roce.

Z uvedeného počtu je jedno dítě s odkladem školní docházky z důvodu celkové nezralosti a narušeným vývojem řeči, devět dětí předškolního věku, osm dětí 4-5letých, dvě děti 3-4leté.

Většina dětí má narušený vývoj řeči, proto se ve větší míře zaměříme na jazykovou výchovu a logopedickou prevenci.

 
 
2. Tradice školy
 
Ve třídě:
 • Vánoční zpívání, Jarní probouzení, Maminka má svátek

(jedno vystoupení ve školním roce k potěšení rodičů)

 
 • Den s ……………

Významný den vztahující se k tématům školního vzdělávacího programu např. Den zvířat, Den Země, Den stromů apod.)

 
 • Půjdeme do školy

Návštěva školy před zápisem do 1. ročníku. Zajímáme se o úspěchy prvňáčků.

 
 • Karneval ve školce
 
 • Školní výlety
 
 • Slavnostní rozloučení s předškoláky – zahradní slavnost
Přespání ve školce.
 
Akce společné se ZŠ:
 
 • Přijelo k nám divadlo

Jednou až dvakrát ročně zveme do školy profesionální umělce.

 
 • Halloween

Seznamujeme se se svátky jiných zemí, procvičujeme angličtinu.

 
 • Vánoční a velikonoční výstavy

Nasáváme sváteční atmosféru, objevujeme šikovnost lidí a se svými výrobky podílíme se na výstavách a tím reprezentujeme naši školu.

 
 • Škola otevřená

Každoročně pořádáme jednu výstavu pro veřejnost, kde ukazujeme práci dětí a učitelek naší školy. Podle situace střídáme výstavy velikonoční, vánoční, výtvarné, apod.

 
 • Vánoční zpívání v kostele
Koncert pro rodiče i veřejnost.
 
 • Den dětí
 
 • Školní výlet

Společně s rodiči a žáky ZŠ vyjíždíme na zajímavá místa naší republiky.

 
 • Plavání předškoláků
 
 • Víkendové a prázdninové akce
 
 
3. Charakteristika programu
 

Záměrem výchovného působení a filosofií naší školy je vytvořit MŠ rodinného typu.

Chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí, kde se budou cítit dobře. Snažíme se dětem v průběhu roku nabídnout širokou škálu podnětů a činností tak, aby všechny měly možnost vybrat si z nabídky témata jim blízká a pocítit radost a uspokojení a tím si budovat zdravé sebevědomí. Blízkou spoluprací a každodenním kontaktem s dětmi ze základní školy je připravujeme na plynulý a bezproblémový vstup do základní školy.

 
 
Rámcové cíle předškolního vzdělávání všeobecně:
 

·         Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení.

·         Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.

·         Získání osobní samostatnosti a schopnosti se projevovat jako samostatná osobnost

působící na své okolí.
 
Konkrétně na škole preferujeme praktické činnosti, které:
 

·         seznamují děti s přírodou a přírodními jevy, kladou důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, na její pozorování a poznávání, napomáhají navazovat na poznatky a znalosti dětí z oblasti zemědělství, práce na poli a zahradách, a které využívají přírodního prostředí k rozvoji poznání;

·         umožňují vnímat okolní svět všemi smysly (prožitky dětí - vánoční a velikonoční vesnické tradice, maškarní karneval, návštěvy divadla, exkurze do zemědělského družstva i dalších firem, které v obci sídlí;

·         zaměřují se na oblast ekologie – aktivně chránit přírodu, tj. provádět ve svém okolí jarní úklid, vést děti k práci na školní zahradě včetně péče o květiny;

·         vedou ke zdravému životnímu stylu (zdravá výživa, pohyb, otužování), ke spolupráci s rodinou při vytváření a upevňování zdravých výživových a stravovacích návyků, k respektování potřeb každého dítěte, k péči o klidné a kulturní prostředí při stolování a upevňují správné návyky při stolování;

·         podporují vytváření kladných vzájemných vztahů - vlídnost, ohleduplnost, vzájemná pomoc, slušnost, pěkné vztahy mezi dětmi, tzn. vlastnosti, které by si dítě mělo osvojit, aby mohlo plně přijímat všechny informace a podněty z okolního světa;

·         věnují maximální pozornost dětské tvořivosti a umožňují dětem seberealizaci ve všech podobách (samostatné myšlení, logická úvaha, řešení problémových situací, vymýšlení příběhů apod.);

·         ponechávají dětem dostatečný prostor k uplatnění jejich aktivity, která převažuje nad aktivitou učitelky (učitelka činnost řídí, příliš nezasahuje, neomezuje jejich vlastní projev)

·         využívají dramatizace (vyjadřování činností, jevů a věcí pomocí pohybu těla, gesty, mimikou obličeje, zvuky apod.);

·         věnují zvýšenou pozornost celkovému řečovému projevu dítěte (denní zařazovaní jazykových cvičení - říkadla, vyprávění, rytmizační, sluchová a jiná cvičení a hry zaměřené na artikulaci, hlasitost, plynulost, tempo řeči a správnou výslovnost všech hlásek)

·         napomáhají k rozvoji pohybových schopností a dovedností dítěte, k posilování jeho mravních vlastností a k upevňování jeho zdraví, včetně relaxačních cvičení;

·         posilují sebeobslužné dovednosti a návyky a vedou děti k samostatnosti.

 
 
Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme:
 

·         tvořivost dětí ve všech oblastech – aktivita dětí převažuje nad řídící činností pedagoga

·         zaměření na prožitkové poznávání

·         vedení dětí k samostatnosti, k posilování vlastního sebevědomí, sebedůvěry, vedení dětí ke spolurozhodování a k sounáležitosti s celým kolektivem

·         tematické plánování, včetně zpracování situačních momentů, reakce na zájmy,

potřeby, vědomosti dětí, včetně stanovení dominantních oblastí rozvoje osobnosti

 
 
Formy vzdělávání:
 

Vzdělávání se uskutečňuje po celý den pobytu dětí v MŠ – tj. při všech činnostech.  Děti mohou využívat nabídky činností připravených učitelkou v hracích koutcích. Nabízené činnosti se snaží pokrýt co nejvíce oblastí vzdělávání. Výtvarný koutek využíváme k pracovním, výtvarným, ale i experimentálním činnostem, kuchyňský k námětovým hrám, i jako místo odpočinkové, ložnici k hrám rušnějším a pro sportovní aktivity, školní družinu k činnostem konstruktivním nebo sledování televize.

Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků, které na sebe úzce navazují.

Využíváme situačních momentů, respektujeme přání, potřeby a zájmy jedince. Usilujeme o to, aby byly děti vzdělávány neformálně, hravými činnostmi, ve kterých se prolínají všechny vzdělávací okruhy. Rovněž se snažíme zajistit rovnováhu činností řízených, spontánních i relaxačních. Cíle plníme průběžně již od ranních hodin. Preferujeme metody a formy, které respektují specifika předškolního vzdělávání.

Součástí vzdělávání jsou akce školní i mimoškolní, které cíleně doplňují, obohacují a zpestřují vzdělávací proces. Značný přínos pro rozvoj osobnosti dítěte má spolupráce s nejrůznějšími institucemi a organizacemi.

Vzdělávání dětí v mateřské škole realizujeme prostřednictvím třídního plánu, který je zpracován v návaznosti na ŠVP.

 

Péče o děti ze znevýhodněného sociokulturního prostředí a děti integrované

Zahrnuje zejména zvýšenou individuální péči, v některých případech i bližší spolupráci s dětskou lékařkou, s logopedkou, se Speciálně pedagogickým centrem, s Pedagogicko psychologickou poradnou a jinými odbornými pracovníky.

Dílčí projekty: jsou zařazovány do tematických okruhů podle možností, které se v daném období nabízí.

 
4. Obsah vzdělávání:
 

Jsme společné zařízení ZŠ a MŠ, sídlíme v jedné budově, proto máme nejlepší podmínky pro výbornou spolupráci. Snažíme se o maximální propojení činnosti ZŠ a MŠ, s ohledem na vzdělávací potřeby jednotlivých věkových skupin.

 

Náš školní vzdělávací program byl vytvářen společně s učitelkami ze základní školy. Tak jako jdou po sobě dny v kalendáři, střídají se roční období, objevují se významné dny, i náš program dětem předkládá témata, která respektují běh života okolo nás. Takto můžeme také dobře využívat nabídku akcí okolí, které náš program obohacují (den stromů v České Skalici, akce muzea v Novém Městě, dopoledne pro MŠ v DDM Stonožka a mnohá další).

 
TÉMATA ŠVP
                                    CO JE TO SVĚT
 

1.      JÁ A ŠKOLA

2.      JÁ A MOJE RODINA

3.      MÁME RÁDI ZVÍŘATA

4.      ŽIVOT STROMŮ, PODZIM

5.      HALLOWE´EN

6.      MY JSME MALÍ ŘEMESNÍCI

7.      V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH

8.      UŽ JE TU ZAS VÁNOČNÍ ČAS

9.      PŘIŠLA ZIMA

10. PRÁCE A ZÁBAVA
11. DBÁM O SVOJI BEZPEČNOST
12. JARO UŽ JE TU
13. POMLÁZKA SE ČEPÝŘÍ
14. ŽIJEME NA PLANETĚ ZEMI
15. KNÍŽKA JE MŮJ KAMARÁD
16. DVA JSOU VÍC NEŽ JEDEN
17. KŘÍŽEM KRÁŽEM, LETEM SVĚTEM
18. HURÁ LÉTO
19. HURÁ PRÁZDNINY
 

Třídní vzdělávací program pro MŠ využívá tato témata a nabízí dětem širokou nabídku činností a příležitostí k osvojování základů klíčových kompetencí. Tímto také dbáme, aby osvojené kompetence byly dále plynule rozvíjeny a děti se tak vyvarovaly problémů v základní škole. Aby byla témata TVP pro děti přitažlivá a motivující, vybíráme náměty jim blízké.

Angličtina v naší mateřské škole

Záměrem je seznámit děti s cizím jazykem, zdůraznit jim výhody znalosti cizích jazyků (např. aby se jednou mohly domluvit i za hranicemi naší země).

Očekávané výstupy: Děti se záměrně soustředí na činnost, cvičí paměť, pracují s obrazovým materiálem. Vnímají a dovídají se nové věci a přemýšlí o nich. Děti se naučí nová slova a porovnávají je s jiným jazykem, učí se je používat.                                                                       Věková skupina: 5 - 6 let

Děti si uvědomí rozdíly mezi mateřským a anglickým jazykem, porovnávají názvy věcí v češtině a v angličtině. Mnohdy najdou v obou jazycích podobnost. Nejde nám o výuku, ani o perfektní zvládnutí jazyka mluvenou formou. Snažíme se děti pouze seznámit s cizím jazykem. Na tyto základy pak navazuje výuka v ZŠ.

Nespornou výhodou je, že se děti seznámí s angličtinou skrze svou učitelku, tj. osobu, která není pro ně cizí, velmi dobře je zná, před kterou nemají zábrany. Tato učitelka potom navazuje na získané dovednosti dále v 1. A 5. Ročníku povinné výuky angličtiny v ZŠ

Organizace výuky:

Angličtinu jsme zařadili jako součást výchovného programu u předškolních dětí. Lekce o délce 30 – 40 minut probíhají 1x týdně v době od 8 hodin. Děti jsou do výuky zařazovány bez logopedických vad nebo po dohodě s logopedem.

Výuka podporuje sebevědomí dětí, jejich soustředění, paměť, vůli, celkový přehled a myšlení, vztahy k druhým (nezesměšňování omylů…), optimismus. Usnadňuje tak dítěti nejen vstup do života, ale také rozvíjí i další kladné stránky osobnosti důležité pro budoucí život školáka. Proto má výuka kladnou odezvu u dětí i u rodičů.

K výuce používáme  Happy House na kterou navazuje další řada učebnic pro základní školu. Slovní zásoba jednotlivých lekcí koresponduje s právě probíranými tématy TVP.

Schopnost po celou dobu zaujmout děti a získat je k aktivní a radostné spolupráci je ovlivněna pestrou škálou činností s oporou o obrazový materiál, reprodukovanou hudbu, propojenost s pohybem a zpěvem, smyslové, racionální i prostorové vnímáním.

Seznamování dětí s IT

Děti z MŠ mají možnost využít novou počítačovou učebnu ZŠ, či interaktivní tabule ve třídách ZŠ. Pro žáky MŠ máme kvalitní programy, které rozvíjejí jejich rozumové schopnosti. 

Plavecký výcvik

Do plaveckého výcviku jsou zařazovány děti předškolního věku. Výuku plavání zajišťuje Plavecká škola Náchod.

Zdravý harmonický růst a rozvoj člověka podmiňuje zážitková pedagogika naplňováním a dynamickou interakcí biologických, sociálních, emocionálních, kognitivních a duchovních potřeb v průběhu zážitkově pedagogických projektů Toho nelze dosáhnout prostým rozvíjením logického myšlení a jazykových dovedností, proto se zážitkově pedagogické působení snaží postihnout co nejrozsáhlejší inteligenční spektrum.